Adres:

Residentie Omer's Garden

IFAS BV o.v.v. BVBA
Autobaan 05.00.01
8210 LOPPEM
BELGIE

 

Parkeerplaatsen bevinden zich achteraan het gebouw op onze afgesloten parking

 

Contact:
E - info@ifasbvba.be
T - 050 82 65 13

 

Openingsuren kantoor:

Maandag t.e.m. donderdag:

08:30 - 12:30

13:00 - 18:00

 

Vrijdag

8:30 - 12:30

 

buiten de kantooruren kan u ook gerust bij ons terecht op afspraakVerzenden

Bank KBC:

IBAN BE71 4762 08567169

BIC KREDBEBB

 

BTW BE0476.297.813
RPR Gent, afd. Oostende

 

I.A.B. IFAS BV o.v.v. BVBA - 222322-N-01

 

Alle documentatie is met de nodige zorg samengesteld. IFAS BV o.v.v. BVBA kan echter geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. De documenten zijn beschermd tegen opslaan, kopiëren of printen.

 

 

PRIVACY STATEMENT 

 

IFAS BV o.v.v. BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht de heer Freddy Van Maele op info@ifasbvba.be

 

IFAS BV o.v.v. BVBA erkent dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en IFAS BV o.v.v. BVBA zal er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken. IFAS BV o.v.v. BVBA weet dat het vertrouwen van klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden van cruciaal belang is voor de organisatie. IFAS BV o.v.v. BVBA begrijpt dat het misbruik van Persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en daarom zal IFAS BV o.v.v. BVBA de nodige maatregelen nemen op de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie of een andere schade. IFAS BV o.v.v. BVBA weet dat de wetgeving niet altijd kan volgen met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van de klanten, daarom streeft de organisatie ernaar om steeds compliant te zijn met geest van de wet en de constant veranderende maatschappij op een pragmatische manier en zonder overlast voor de klant.

 

- Verwerkingsdoeleinden

 

IFAS BV o.v.v. BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor het voeren van de boekhouding, het  nazicht en controle van de boekhouding, het opstellen van boekhoudkundige staten, het afsluiten van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening, het opstellen van de tussentijdse staat van activa en passiva,...

 

- Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

De gegevens worden verwerkt met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie die verzamelt wordt overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

- Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de IFAS BV o.v.v. BVBA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met IFAS BV o.v.v. BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van IFAS BV o.v.v. BVBA;

IFAS BV o.v.v. BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

- Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

- Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen;

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ifasbvba.be

 

- Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

- Klacht

 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).