ZOMERAKKOORD

09/08/2017

FISCALITEIT

 

Vennootschapsbelasting KMO


Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt herleid tot 25%. Voor KMO’s komt er een verlaagd tarief van 20% op de 1ste schijf van 100.000,00 euro winst.

Standaardtarief


Vandaag bedraagt het ‘standaardtarief’ in de vennootschapsbelasting 33,00%, daarbij komt nog eens een crisisbelasting van 3,00%, zodat een vennootschap in principe 33,99% betaalt.

 

Dat tarief zal nu dalen:


• In 2018 wordt het tarief verlaagd naar 29,00%, en de crisisbijdrage wordt verlaagd naar 2,00%.
• In 2020 wordt het tarief verder verlaagd naar 25,00%, en wordt de crisisbelasting afgeschaft.


Vanaf 2020 bedraagt het standaardtarief in de vennootschapsbelasting dus 25,00% in plaats van de huidige 33,99%.

 

Verlaagd KMO-tarief


Vanaf 2018 komt er een tarief op de eerste 100.000,00 euro winst: op die winst wordt er 20,00% betaald. Alle winst boven die 100.000,00 euro, vallen onder het ‘standaardtarief’.


Een vennootschap is een KMO als ze tijdens haar laatste en voorlaatste boekjaar hooguit 1 van de volgende 3 criteria overschreed:
- Een balanstotaal van 4.500.000,00 euro
- Een jaaromzet (exclusief btw) van 9.000.000,00 euro
- Een gemiddeld personeelsbestand van 50 voltijdse equivalenten

 

Minimumbezoldiging


Het bedrag van de minimumbezoldiging zal men indexeren tot 45.000,00 euro. Elke vennootschap zal jaarlijks aan minstens 1 zaakvoerder of bedrijfsleider een bezoldiging moeten uitkeren van minstens 45.000,00 euro, ofwel een bedrag gelijk aan de winst vóór belastingen als die lager is dan 45.000 euro.

 

Voor starters geldt deze verplichting niet.

 

Investeringsaftrek


De investeringsaftrek wordt éénmalig in 2018 verhoogd van 8% naar 20%. Die verhoging zal ook gelden voor KMO’s én eenmanszaken.


Een ondernemer mag een bepaald percentage van de aankoopwaarde van de investering aftrekken van de belastbare winst. Op vandaag is dit percentage 8% voor gewone investeringen. Dit gaat nu van 8,00% naar 20,00%, zowel voor KMO’s als voor eenmanszaken.

 

Grote bedrijven


Dit is een belasting voor bedrijven die méér dan 1 miljoen euro winst maken:


• Tot 1 miljoen euro kan een onderneming alle overdraagbare verliezen, notionele intrestaftrek, e.a. in mindering brengen.
• Boven 1 miljoen euro slechts voor 70%. Op de andere 30% van de winst boven 1 miljoen euro zal de vennootschap dus altijd vennootschapsbelasting betalen.

  

Vennootschappen en eenmanszaken


Bepaalde fiscale zaken die van toepassing zijn in de vennootschapsbelasting, zullen ook van toepassing worden op eenmanszaken. Zo daalt de belastingdruk bij eenmanszaken.

 

Activering van het spaargeld


Intresten op een spaarboekje zijn ‘roerende inkomsten’, waarbij een roerende voorheffing van 15% afgehouden wordt (m.u.v. de eerste 1880,00 euro).


De vrijstellingsdrempel zal uit twee delen bestaan:


• Tot een bepaald bedrag betaal je geen belasting op de roerende inkomsten. Dat bedrag wordt nu verlaagd. Op de eerste schijf van 940 euro aan intresten zal je geen belasting moeten betalen, anders betaal je 15,00% roerende voorheffing.  


• Tot een bedrag van 627 euro betaal je op inkomsten uit aandelen geen belasting.

 

Bovenstaande staan los van elkaar.

 

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGEN

 

Ziekte

De carensperiode bij ziekte voor zelfstandigen wordt ingekort van 1 maand naar 2 weken.

 

Het dagbedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft hetzelfde.

 

- Alleenstaande - 44,95

- Samenwonende - 34,47

- Met gezinslast - 56,17

 

Starter


De inkomensdrempel in het eerste en tweede jaar zal veranderen. In het derde jaar blijft de drempel hetzelfde als vandaag. Het percentage van 20,5% blijft ook.

 

- Eerste jaar - 13.296,25 à 4.432,08

- Tweede jaar - 13.296,25 à 8.864,17

- 3de en volgende jaren - 13.296,25 à 13.296,25

 

500,00 euro per maand bijverdienen


Wie minstens 4/5de werkt of gepensioneerd is, kan in het kader van vrijetijdswerk, de deeleconomie en de activiteiten van burger tot burger van een fiscale en sociale vrijstelling genieten van 500,00 euro per maand of 6.000,00 euro per jaar.

 

Gedeeltelijke pensioen


Door een gedeeltelijk pensioen zal het mogelijk worden om een deel van het pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken en pensioenrechten op te bouwen.

Hierdoor kunnen werknemers of zelfstandigen een deel van hun pensioen opnemen terwijl ze toch verder werken en aanvullende pensioenrechten opbouwen.


Dit zou mogelijk zijn vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen.

 

PERSONEEL

 

Opzegtermijn


Bij ontslag door de werkgever wordt de opzegtermijn tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst verkort tot 1 week.

 

 

Flexi-jobs


Flexi-jobs worden uitgebreid naar de detailhandel. Ook gepensioneerden (werknemers en zelfstandigen) kunnen flexi-jobs uitoefenen.

 

Interimarbeid

 
In de sector van de verhuizing, meubelbewaring en binnenscheepvaart bestaat vandaag nog een verbod om beroep te doen op uitzendarbeid. Dit zou worden opgeheven.

 
Studenten op zondag 


In bepaalde sectoren zal het verbod op zondagwerk voor personen jonger dan 18 jaar verdwijnen.

 

Alternerend leren


De huidige wetgeving wordt vanaf 1 juli 2017 hervormd om een student in alternerend leren de mogelijkheid te bieden om te werken als jobstudent in een andere bedrijf dan het bedrijf waar deze aan alternerend leren doet.

 

Jonge werknemers


De arbeidskost voor jonge werknemers zou dalen.

 

Nachtarbeid


Nachtarbeid en zondagswerk zou men eenvoudiger maken.

 

Winstverdeling


Werkgevers zouden hun werknemers een winstpremie kunnen betalen op een gunstige manier. Ze kunnen hen zo makkelijker laten delen in de winst van het bedrijf.

De gunstige manier zou bestaan uit 13,07% RSZ voor de werknemer, 7% belasting werknemer en % volgens de vennootschapsbelasting voor de werkgever.

 

Oudere werknemers thuis

Werkgevers die oudere werknemers betalen om thuis te blijven zullen hiervoor moeten betalen, minimum 75,20 euro en kan van 10 tot 20% van het bruto maandbedrag gaan.

Burn-out coach - onbereikbaarheid


Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten een burn-out coach inschakelen.

 

De mogelijkheid zou ook ingevoerd worden voor bepaalde werknemers om onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijd.

Oudere werknemer loopbaan wijzigen


Werknemers die hun loopbaan aanpassen mét vermindering van hun loon, kunnen een aanvullende vergoeding krijgen. Deze vergoeding zou vrijgesteld worden van sociale bijdragen en niet als loon worden beschouwd.

 

Loon - aanvullend pensioen

Nu kunnen werkgevers een collectief pensioenplan geven aan werknemers. Werknemers zullen aan de werkgever kunnen vragen om een deel van hun loon in te houden om een pensioenplan te financieren.

 

STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

Read more

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more